เตรียมความพร้อมและสร้างความเข้าใจในการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT)

โพสต์20 มิ.ย. 2562 18:48โดยaudit cma5
ระหว่างวันที่ 4-8 มิถุนายน 2562 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 ได้ประสานเตรียมความพร้อมและสร้างความเข้าใจให้กับโรงเรียนในสังกัด ทั้ง 3 อำเภอ ได้แก่ อำเภอฮอด อำเภออมก๋อย อำเภอดอยเต่า ในการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (External Inegrity Transparency Assessment : EIT) การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประเมาณ พ.ศ. 2562 


Comments