การประชุมทางไกลผ่านระบบ VDO Conference

โพสต์19 มิ.ย. 2562 20:43โดยaudit cma5
วันที่ 2 พฤษภาคม 2562 นายวิชัย ปานอุทัย ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน พร้อมด้วยบุคลากร สพป. เชียงใหม่ เขต 5 เข้าร่วมการประชุมทางไกลผ่านระบบ VDO Conference เรื่อง การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อเน้นย้ำให้ผู้บริหาร บุคลากรได้ทราบถึงแนวปฏิบัติที่ชัดเจนในการเตรียมรับการประเมินฯ ณ ห้องประชุมม่อนจอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5

Comments