การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำข้อมูลเพื่อรองรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษา

โพสต์15 ก.ย. 2562 21:18โดยaudit cma5
วันที่ 1กันยายน 2562  นายวิชัย ปานอุทัย  ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน เป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำข้อมูลเพื่อรองรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษา  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5  ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาล จำนวน 18 โรงเรียน ณ ห้องประชุมม่อนจอง (ห้อง ICT
Comments