ภาพข่าวกิจกรรม


การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำข้อมูลเพื่อรองรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษา

โพสต์15 ก.ย. 2562 21:18โดยaudit cma5

วันที่ 1กันยายน 2562  นายวิชัย ปานอุทัย  ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน เป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำข้อมูลเพื่อรองรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษา  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5  ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาล จำนวน 18 โรงเรียน ณ ห้องประชุมม่อนจอง (ห้อง ICT

โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาล สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1

โพสต์11 ก.ย. 2562 20:36โดยaudit cma5   [ อัปเดต 11 ก.ย. 2562 20:43 ]

วันที่ 3 กันยายน 2562  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5  นำโดยนายวิชัย ปานอุทัย  ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรในสังกัด ได้เดินทางไปศึกษาดูงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่มีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ITA) ที่มีผลคะแนนอยู่ในระดับสูงมาก ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาล ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1  ในภาคบ่ายได้เดินทางไปศึกษาดูงานโรงเรียนสุจริตต้นแบบ ณ โรงเรียนด่านแม่คำมัน โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 เพื่อเป็นแนวทางและแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำเสนอผลงานต่อไป

โครงการอบรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล

โพสต์2 ส.ค. 2562 00:46โดยaudit cma5

วันที่ 22 กรกฎาคม 2562 นายพัฒนพงศ์ พวงทอง ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมอบรมและประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 อนึ่งในวันดังกล่าว ภาคเช้าได้รับเกียรติจาก พ.พ.ต.ชัชนพ  ผดุงกาญจน์ ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. ภาค 5 เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในหัวข้อ "การป้องกันและปราบปรามการทุจริต"  และ คุณบุฟผา โพธิเศษ เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตชำนาญการพิเศษ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดเชียงใหม่ บรรยายพิเศษในหัวข้อ "การปลูกฝังสร้างจิตสำนึกค่านิยมการต่อต้านและไม่ทนการทุจริต"  และในภาคบ่ายได้รับเกียรติจาก คุณณัฐพล บุญยะประภา นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการ และคุณไพศาล ช่างประดิษฐ์ นักสืบสวนสอบสวนปฏิบัติการ สำนักงาน ป.ป.ท. เขต 5 เชียงใหม่ บรรยายพิเศษในหัวข้อ "บทบาทหน้าที่ของ ป.ป.ท. กับการขัดกันแห่งผลประโยชน์และผลประโยชน์ทับซอน"  ณ โรงแรมเดอะปาร์ค เชียงใหม่
ในภาพอาจจะมี 2 คน, ดอกไม้ และสถานที่ในร่ม

ศึกษาดูงานการประเมิน ITA และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบกาณ์

โพสต์28 มิ.ย. 2562 01:22โดยaudit cma5   [ อัปเดต 28 มิ.ย. 2562 01:38 ]

วันที่ 27 มิถุนายน 2562 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 นำโดย นายสมโภชน์ ศรีชะนา รอง.ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5 พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มและบุคลากรผู้รับผิดชอบการประเมิน ITA ได้เดินทางไปศึกษาดูงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของสพท. (ITA) และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ทำงาน ณ สพป.ลำพูน เขต 1 เพื่อรองรับการประเมิน ITA ในการนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.สุวิทย์ มุกดาภิรมย์ ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 ได้กล่าวให้การต้อนรับ พร้อมทั้งบรรยายพิเศษเรื่องการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของสพท. (ITA) และใน
ภาคบ่ายได้ศึกษาข้อมูลตัวอย่างและผลงานของ สพป.ลำพูน เขต 1 เพื่อเป็นแนวทางในการรับการประเมินครั้งนี้ด้วย

ประชุมติดตามความก้าวหน้าการประเมิน ITA

โพสต์24 มิ.ย. 2562 01:33โดยaudit cma5

วันที่ 18 มิถุนายน 2562 นายวิชัย ปานอุทัย ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน เป็นประธานในการประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้าในการนำข้อมูลลงเว็บไซต์ เพื่อประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (กิจกรรมพัฒนาและยกระดับผลการประเมิน ITA) ของสำนักงานเขตพื้นที่ศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 ครั้งที่ 1 / 2562 ณ ห้องประชุมม่อนจอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5


เตรียมความพร้อมและสร้างความเข้าใจในการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT)

โพสต์20 มิ.ย. 2562 18:48โดยaudit cma5

ระหว่างวันที่ 4-8 มิถุนายน 2562 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 ได้ประสานเตรียมความพร้อมและสร้างความเข้าใจให้กับโรงเรียนในสังกัด ทั้ง 3 อำเภอ ได้แก่ อำเภอฮอด อำเภออมก๋อย อำเภอดอยเต่า ในการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (External Inegrity Transparency Assessment : EIT) การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประเมาณ พ.ศ. 2562 


โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (กิจกรรมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต)

โพสต์19 มิ.ย. 2562 21:28โดยaudit cma5

วันที่ 24 พฤษภาคม 2562 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 ได้ดำเนินโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 
(กิจกรรมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยมีนายวิศวัสต์ ศิริปิยวโรดม รองผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5 พร้อมด้วยบุคลากร ร่วมเคารพธงชาติ และสวดมนต์ไหว้พระพร้อมกัน พร้อมทั้งได้ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 อนึ่งในวันดังกล่าวได้รับเกียรติจาก ผู้รับผิดชอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ สพท. (ITA) ดร.จักร์พงษ์ วงค์อ้าย ผอ.กลุ่มบริการงานทั่วไป
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สพฐ. เป็นวิทยากรในการประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงแนวทางการจัดทำข้อมูลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 ครั้งนี้ด้วย


ประชุมคณะทำงานการประเมินคุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน

โพสต์19 มิ.ย. 2562 21:07โดยaudit cma5

วันที่ 21 พฤษภาคม 2562 นางสาวดารารัตน์ วงศ์สถาน นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ สพป.เชียงใหม่ เขต 5 เป็นประธานเปิดการประชุมคณะทำงานเพื่อดำเนินการประเมินคุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ITA) ณ ห้องประชุมม่อนจอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5

การประชุมทางไกลผ่านระบบ VDO Conference

โพสต์19 มิ.ย. 2562 20:43โดยaudit cma5

วันที่ 2 พฤษภาคม 2562 นายวิชัย ปานอุทัย ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน พร้อมด้วยบุคลากร สพป. เชียงใหม่ เขต 5 เข้าร่วมการประชุมทางไกลผ่านระบบ VDO Conference เรื่อง การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อเน้นย้ำให้ผู้บริหาร บุคลากรได้ทราบถึงแนวปฏิบัติที่ชัดเจนในการเตรียมรับการประเมินฯ ณ ห้องประชุมม่อนจอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5

การประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา

โพสต์19 มิ.ย. 2562 20:32โดยaudit cma5   [ อัปเดต 19 มิ.ย. 2562 20:36 ]

วันที่ 29 เมษายน - 1 พฤษภาคม 2562 นายสมโภชน์ ศรีชะนา รองผอ.สพป. เชียงใหม่ เขต 5 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน) ไปปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ณ โรงแรมฮอลิเดย์ การ์เด้น เชียงใหม่


1-10 of 11