โครงสร้างบุคลากร

นายวิชัย ปานอุทัย
ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน


นางสาวดารารัตน์ วงศ์สถาน
นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ


นางสาววิรัก  สุขรักษ์
เจ้าหน้าที่อัตราจ้าง